TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Hội đồng trường Trường Đại học Sao Đỏ

         Hội đồng trường Trường Đại học Sao Đỏ là một tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan. Hội đồng trường Trường Đại học Sao Đỏ nhiệm kỳ 2020-2025 được thành lập theo Quyết định số 2498/QĐ-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Sao Đỏ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Quyết định số 2499/QĐ-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sao Đỏ nhiệm kỳ 2020-2025.
        Cơ cấu Hội đồng trường bao gồm: Chủ tịch, Thư ký và các Ban chuyên môn. Các Ban chuyên môn của Hội đồng trường bao gồm: Ban Tổ chức và Quản lý; Ban Đào tạo và Tuyển sinh; Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; Ban Tài chính và Đầu tư.
Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng trường
    1. Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của Trường Đại học Sao Đỏ.
    2. Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học và quy định khác của pháp luật có liên quan.
    3. Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa Trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.
    4. Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của Trường trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật.
    5. Quyết định và trình Bộ Công Thương ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Phó Hiệu trưởng trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng; việc quyết định các chức danh quản lý khác do Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường quy định; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng; lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
    6. Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển Trường; chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của Trường.
    7. Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Trường theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; quyết định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý theo kết quả, hiệu quả công việc và vấn đề khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
    8. Giám sát việc thực hiện quyết định của Hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong Trường và trách nhiệm giải trình của Hiệu trưởng; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Trường; báo cáo hằng năm trước hội nghị toàn thể của Trường về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của Hội đồng trường.
    9. Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của Hội đồng trường; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong Trường.
    10. Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
Chức năng và nhiệm vụ các Ban chuyên môn
    1. Chuẩn bị các nội dung liên quan đến chuyên môn trước khi đưa ra lấy ý kiến toàn thể Hội đồng trường;
    2. Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường;
    3. Giám sát hoạt động của Trường theo quyết nghị của Hội đồng trường;
    4. Thực hiện các hoạt động khác do Hội đồng trường phân công theo lĩnh vực chuyên môn của từng Ban.
Danh sách thành viên Hội đồng trường
TT Họ và tên Chức danh trong HĐT
1
Nguyễn Trọng Các Chủ tịch
2 Trần Hải Đăng Thư ký
3 Đinh Văn Nhượng Uỷ viên
4 Nguyễn Thị Kim Nguyên Uỷ viên
5 Đỗ Văn Đỉnh Uỷ viên
6 Nguyễn Minh Tuấn Uỷ viên
7 Vũ Văn Tản Uỷ viên
8 Hoàng Thị Hoà Uỷ viên
9 Đặng Thị Hồng Yến Uỷ viên
10 Nguyễn Công Hoàng Giang Uỷ viên
11 Nguyễn Hoàng Giang Uỷ viên
12 Đỗ Đức Đôn Uỷ viên
13 Nghiêm Quốc Hưng Uỷ viên
14 Nguyễn Doãn Phước Uỷ viên
15 Nguyễn Thị Tiện Uỷ viên


 
Phóng sự ảnh
Tạp chí Công thương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây