TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
lich cong tac
lich cong tac
egov 1
egov 1
qlygiangday
qlygiangday
qlydaotao
qlydaotao
qlychatluong
qlychatluong
thuviendientu
thuviendientu
Thứ sáu - 04/03/2016 16:10

Thể lệ gửi bài


Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ (ISSN 1859 - 4190) thuộc Trường Đại học Sao Đỏ thường xuyên công bố kết quả, công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ của các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên ở trong và ngoài Trường.
      Tạp chí xuất bản 01 số/ quý bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Bài báo gửi đăng phải chưa công bố ở bất kỳ ấn phẩm khoa học nào. Tạp chí nhận đăng các bài báo khoa học thuộc các lĩnh vực: Điện - Điện tử - Tự động hóa; Cơ khí - Động lực; Kinh tế; Triết học - Xã hội học - Chính trị học; Các lĩnh vực khác gồm Thực phẩm, Hoá học, Ngôn ngữ học, Toán học, Vật lý, Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao, Du lịch, Công nghệ thông tin.
1. Yêu cầu chung:
      - Bài nhận đăng là những công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, chưa công bố trong bất kỳ ấn phẩm khoa học nào.             
     - Nội dung bài báo viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; Nếu là bài báo viết bằng tiếng Việt: Tiêu đề tiếng Việt trước, tiếng Anh sau; Tóm tắt tiếng Việt trước, tiếng Anh sau; Từ khóa tiếng Việt trước, tiếng Anh sau; Nếu là bài báo viết bằng tiếng Anh: Tiêu đề tiếng Anh trước, tiếng Việt sau; Tóm tắt tiếng Anh trước, tiếng Việt sau; Từ khóa tiếng Anh trước, tiếng Việt sau.
     - Mỗi bài báo dài không quá 8 trang, đánh máy vi tính trên khổ giấy A4 (210mmx297mm) gồm cả hình vẽ, biểu bảng, tài liệu tham khảo; các chữ viết tắt phải có chú thích từ gốc.
     - Bài báo gửi về toà soạn dưới dạng file điện tử (*.doc hoặc *.docx và *.pdf); Cuối bài báo, tác giả ghi rõ thông tin địa chỉ liên hệ, số điện thoại, e-mail. Toà soạn chỉ nhận những bài báo đúng định dạng, rõ ràng. Người phản biện sẽ do toà soạn mời. Toà soạn không gửi lại bài nếu không được đăng; Trường hợp bài báo phải gửi lại để tác giả chỉnh sửa thì ngày nhận bài sẽ là ngày toà soạn nhận bản hoàn chỉnh.
     - Các công trình thuộc đề tài nghiên cứu có Cơ quan quản lý cần kèm theo giấy phép cho công bố của cơ quan (Tên đề tài, mã số, tên chủ nhiệm đề tài, cấp quản lý,…).
2. Yêu cầu về trình bày bài báo:
2.1. Hình thức:
     - Tên bài báo trình bày bằng hai ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh), font Arial, cỡ chữ 14, in hoa đậm, căn giữa.
    - Tên tác giả (không ghi học hàm, học vị), font Arial, cỡ chữ 10, in đậm, căn lề phải; cơ quan công tác của các tác giả, font Arial, cỡ chữ 9, in nghiêng, căn lề phải.
    - Từ tóm tắt in đậm, font Arial, cỡ chữ 10; Nội dung tóm tắt của bài báo không quá 10 dòng, trình bày bằng hai ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh), font Arial, cỡ chữ 10, in thường.
   - Từ khoá in đậm, nghiêng, font Arial, cỡ chữ 10; Có từ 03 ÷ 05 từ khoá, font Arial, cỡ chữ 10, in nghiêng, ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy, cuối cùng là dấu chấm; Ký tự đầu của từ khóa đầu tiên viết hoa.
   - Bài bào trình bày trên khổ giấy A4 (font Arial, cỡ chữ 10, giãn dòng At least 12pt, Before 3pt, After 3pt; căn lề trên 2.5cm, dưới 2.5cm, trái 3cm, phải 2cm); hình vẽ phải rõ ràng, đủ nét; Hình ảnh phải rõ ràng và được định dạng file ảnh (*.jpg); Phương trình, công thức phải soạn thảo bằng Mathtype hoặc Equation; Phần nội dung bài báo được chia thành 02 cột, khoảng cách cột là 1cm; Trong trường hợp hình vẽ, hình ảnh có kích thước lớn hoặc công thức, phương trình dài thì cho phép trình bày dưới dạng 01 cột;
   - Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự tài liệu được trích dẫn trong bài báo.
    + Nếu là sách/luận án: Tên tác giả (năm). Tên sách/luận án. Nhà xuất bản/Trường/Viện, lần xuất bản/tái bản.
    + Nếu là bài báo/báo cáo khoa học: Tên tác giả (năm). Tên bài báo/báo cáo. Tạp chí/Hội nghị/Hội thảo, Tập/Kỷ yếu, số, trang.
    + Nếu là trang web: Phải trích dẫn đầy đủ tên website và đường link, ngày cập nhật.
     Chi tiết về định dạng bài viết tham khảo tại đây: *.doc hoặc *.docx hoặc *.pdf
2.2. Nội dung bài báo:
2.2.1. Tiêu đề bài báo (Title): Chỉ tên bài báo, phản ánh nội dung đề cập trong bài báo. Dưới tiêu đề bài báo là tên tác giả, tập thể tác giả, cơ quan công tác.
2.2.2. Tóm tắt (Abstract): Thể hiện vấn đề/mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, thời gian, số liệu dùng cho nghiên cứu, kết quả tác giả mới tìm ra và kết luận. Tất cả được trình bày ngắn gọn, cô đọng. Dưới tóm tắt là từ khóa (Key words) gồm 03 ÷ 05 từ quan trọng có tần suất lặp lại nhiều.
2.2.3. Giới thiệu (Introduction): Là phần dẫn nhập nói về cơ sở, lý do, tầm quan trọng của vấn đề tác giả muốn nghiên cứu và cấu trúc của bài báo. Quan trọng nhất là tác giả phải nêu rõ câu hỏi nghiên cứu của mình (research question). Ngoài ra, tác giả nêu những nghiên cứu quan trọng trước đây trên thế giới đã làm liên quan đến vấn đề mình nghiên cứu. Tác giả phải chỉ ra các nghiên cứu trước đã đi tới đâu, đạt kết quả gì? Những gì còn thiếu, chưa hoàn chỉnh, hoặc bị sai lệch? kể cả về mặt lý thuyết (theoretically) và thực nghiệm (empirically), từ đó tìm cách bổ sung, hoàn chỉnh, điều chỉnh thể hiện sự đóng góp mới của tác giả cho sự phát triển khoa học. 
2.2.4. Phương pháp và số liệu dùng cho nghiên cứu (Methodologies and Data): Phần này đề cập nghiên cứu sử dụng phương pháp gì. Chẳng hạn như phân tích định tính (qualitative analysis), phân tích định lượng (quantitative analysis), mô tả (descriptive), thực nghiệm (empirical study)... tùy từng công trình, mục tiêu, lĩnh vực nghiên cứu để chọn cho phù hợp và số liệu/dữ liệu nào. 
2.2.5. Kết quả và thảo luận (Results and Discussion): Phần này tác giả chỉ ra, giải thích và thảo luận về các kết quả mình mới tìm thấy mà nghiên cứu trước chưa tìm ra hoặc phản bác lại kết quả của các nghiên cứu trước, hoặc bổ sung thêm để hoàn thiện về lý thuyết hoặc thực nghiệm cho các nghiên cứu trước đây đã đề cập ở mục giới thiệu. 
2.2.6. Kết luận (Conclusion): Phần kết luận tổng lược kết quả nghiên cứu, nêu bật ý nghĩa khoa học của kết quả nghiên cứu, ứng dụng của chúng vào thực tế cuộc sống, hoặc giúp cho việc hoạch định chính sách ra sao (đóng góp (contribution) của nghiên cứu), ưu nhược điểm của nghiên cứu như thế nào, và những định hướng cho các nghiên cứu liên quan trong tương lai.
2.2.7. Lời cám ơn (Acknowledgements) nếu có: Là lời cám ơn tới các cơ quan, tổ chức tài trợ, các cá nhân có đóng góp, giúp đỡ cho việc viết và hoàn thiện bài báo.
2.2.8. Tài liệu tham khảo (References): Gồm các tài liệu có trích dẫn hoặc là cơ sở quan trọng cho việc phân tích logic của nghiên cứu đề cập trong bài báo. 
Thông tin liên hệ:
       Toà soạn: Tạp chí Nghiên cứu khoa học – Đại học Sao Đỏ
       Phòng 310-311, Nhà B, Trường Đại học Sao Đỏ
       Địa chỉ: Số 24, Phố Thái Học 2 - Phường Sao Đỏ - Thị xã Chí Linh – Tỉnh Hải Dương.
       Điện thoại: (0320) 3587213 - Fax: (0320) 3882921
       Website: http://saodo.edu.vn. 
       E-mail: tcnckh@saodo.edu.vn; doanhang.co@gmail.com; dodinh75@gmail.com
VIDEO
PHÓNG SỰ ẢNH
K.CƠ KHÍ              K.CNM&TT
rb1 khoa may
K. ĐIỆN                  K.KINH TẾ 
khoa dien  kinhte         
K.TP&HH               K.ÔTÔ
TPHH    oto   
K.ĐTTH                 K.DL&NN
DTTH   DLNN      
Một ngày làm SV    Ngày 20-11
mot ngay SV    img 1443 1
50 năm truyền thống đào tạo
img 9221 2
Robocon năm 2019
ky niem truoc gio g2
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây