Kế hoạch tổ chức, bồi dưỡng, ôn luyện tham gia dự thi tay nghề Bộ Công Thương năm 2014

Đăng lúc: Thứ ba - 08/10/2013 13:41 - Người đăng bài viết: admin
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ
Số: 223/KH-ĐHSĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       Hải Dương, ngày 13 tháng 9 năm 2013
 KẾ HOẠCH
Tổ chức, bồi dưỡng, ôn luyện tham gia dự thi tay nghề
Bộ Công Thương năm 2014
 
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích:
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ tay nghề cho sinh viên đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.
- Làm cơ sở tuyển chọn được những sinh viên đạt kết quả cao tham gia Hội thi tay nghề Bộ Công Thương năm 2014.
2. Yêu cầu:
- Các khoa lập kế hoạch, tổ chức ôn tập cho sinh viên tham gia dự thi đạt kết quả cao.  
- Thực hiện đúng nội dung theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ.
- Tổ chức lựa chọn, ôn luyện, bồi dưỡng cho sinh viên dự thi nghiêm túc, công bằng, khách quan. Thành lập được đội tuyển của nhà trường tham dự Hội thi tay nghề Bộ Công Thương. 
II. Chỉ tiêu số lượng
- Tuyển chọn, bồi dưỡng cấp trường: Mỗi nghề 04 sinh viên
- Tuyển chọn, bồi dưỡng sinh viên tham dự Hội thi tay nghề cấp Bộ: Mỗi nghề 02 sinh viên
III. Đối tượng dự thi; nghề thi, danh sách thí sinh dự thi và giảng viên hướng dẫn ôn luyện thi. 
1. Đối tượng dự thi:
Sinh viên tham dự Hội thi không quá 22 tuổi tính đến năm tổ chức thi   (sinh từ ngày 01/01/1992 trở lại đây), riêng nghề Cơ điện tử không quá 25 tuổi tính đến năm tổ chức thi (sinh từ ngày 01/01/1989 trở lại đây).
Chưa từng tham gia dự thi tay nghề cấp quốc gia các năm trước hiện đang học tại các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, kể cả các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp.
2. Nghề thidanh sách thí sinh dự thi và giảng viên hướng dẫn ôn luyện thi (Phụ lục đính kèm)
IV. Kế hoạch tổ chức thực hiện
 

TT Nội dung công việc Thời gian 
thực hiện
Đơn vị 
thực hiện
Ghi chú
1
Đăng ký danh sách thí sinh, chuyên gia kỹ thuật; Lập kế hoạch thi tay nghề cấp Bộ năm 2014 09/9 ÷ 17/9/2013 - P.KT&ĐBCL
- Các khoa có thí sinh dự thi
Các khoa lựa chọn sinh viên, chuyên gia kỹ thuật đăng ký với P.KT&ĐBCL
2
Lập kế hoạch chi tiết bồi dưỡng, ôn luyện; kế hoạch vật tư, thiết bị 18/9 ÷ 25/9/2013 - Các khoa có thí sinh dự thi Các khoa chủ động lập kế hoạch và trình duyệt Hiệu trưởng(gửi 01 bản photo cho P.KT&ĐBCL để phối hợp thực hiện)
3
- Chuẩn bị vật tư, thiết bị
- Bồi dưỡng ôn luyện
26/9 ÷ 24/10/2013
 
 
- Các khoa có thí sinh dự thi Tổ chức bồi dưỡng, ôn luyện cho sinh viên tham dự thi(Dựa trên cơ sở đề thi tay nghề ASEAN lần thứ 9 năm 2012 và đề thi tay nghề thế giới lần thứ 42 năm 2013)
4
Tổ chức thi tuyển lần 1 25/10 ÷ 31/10/2013 - P.KT&ĐBCL
- Các khoa có thí sinh dự thi
Các khoa phối hợp cùng P.KT&ĐBCL tổ chức thi tuyển lần 1
5
Bồi dưỡng, ôn luyện cho sinh viên đã đạt kết quả thi tuyển lần 1 01/11 ÷ 15/12/2013 - Các khoa có thí sinh dự thi  
6
Tổ chức thi tuyển lần 2 16/12 ÷ 20/12/2013 - P.KT&ĐBCL
- Các khoa có thí sinh dự thi
Các khoa phối hợp cùng P.KT&ĐBCL tổ chức thi tuyển lần 2
  1.  
Bồi dưỡng, ôn luyện cho sinh viên đã đạt kết quả thi tuyển lần 2 01/01/2014 ÷ 17/01/2014 - Các khoa có thí sinh dự thi  
  1.  
Chuẩn bị các điều kiện tham gia dự thi Hội thi tay nghề Bộ Công Thương năm 2014 10/02/2014 ÷ 28/02/2014 - P.KT&ĐBCL
- Các khoa có thí sinh dự thi
Theo kế hoạch của Bộ Công Thương
 
Nơi nhận:                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG
- Các đ/c Hiệu phó;                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Phòng ĐT, KHKT, QTĐS;
- Khoa: Điện,CK, ĐTTH,CNM&GD,CNKT Ôtô, DL&NN;
- Lưu VT, KT&ĐBCL.                                                                         (Đã ký)
 
                                                                                           TS. Đinh Văn Nhượng


Phụ lục Nghề thi, danh sách thí sinh dự thi và giảng viên hướng dẫn kèm theo (files đính kèm)

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết